Hizmetler

Reklam ve Pazarlama İlişkisi 

Reklam ekonomik bir olaydır. Sosyal yönüyle iletişim yönüyle yaşamı biçimleyen,

geleceğe ışık tutun bir yönü vardır. Kamuoyu ve tüketiciler açısından pazarlama kavramı

hakkında en çok fikir veren ve ilk akla gelen etkinlik durumundadır.
Reklam işletmeler açısından yaşamsal öneme sahiptir. Ekonomik yaşamda pazarlama
faaliyetlerinin geniş kitle ve alanlara yayılmasını sağlayan dövme silme temel eylemler kuşkusuz
öncelikle üretim dağıtım buna paralel olarak da satışı destekleyen çabaların varlığıdır.
Reklam bu yönüyle dağıtıma eşlik eden ve üretime katkıda bulunun ekonomik karakter
taşımaktadır.
Pazarlama, satın alma, satış, araştırma-geliştirme, dağıtım, pazarlama araştırması gibi
ürüne ve satışa, reklam, tanıtım, promosyon gibi işletme ilişkilerine yönelik bileşenler içerir.
Çağdaş pazarlama anlayışı içinde işletmelerin hedef kitleleriyle kurmak istedikleri
satış ve ilişki yönlü iletişimin bir elektrikli şömine bileşeni olarak reklam günümüzün vazgeçilmez pazarlama
iletişim aracı durumundadır.
Reklam bir mal ya da hizmetin piyasada tutundurulması için tek başına değil başka
çalışmalarla birlikte yürütülmesi gereken bir eylemdir.
Genel ve özel pazarlama amaçlarına hizmet etmek amacıyla yürütülen, satış ve
iletişim amacının bütünleştiği bu çabaları tutundurma karması olarak adlandırmak, kavramı
genişleterek reklamı, pazarlama karması içinde konumlandırmak mümkündür.
Tutundurma kavramı, bir ürün ya da hizmetin hedef kitlelere duyurulması,
bilgilendirilmesi, benimsetilmesi için iletişim ve satış yoluyla yapılan çalışmaların tümünü
içine alan bir kavram olup pazarlama karması elemanlarından birini oluşturur.
Reklamın ürünle ilişkisi düşünüldüğünde ürünün özelliklerinin kitlelere duyurulması,
marka olarak ayrıcalıklı kılınması, benzerlerinden farklı yere konması için reklama ihtiyaç
duyulur. Reklamın görevi ürüne talep yaratmak, var olan talebi yönetmek yönünü
değiştirmek, güçlendirmektir.
Reklamı yapılan ürünlerin kaliteli mal imajı da tüketici gözünde yükselmektedir.
Reklam ve dağıtım arasındaki ilişkiler ele alındığında yakın ilişkili olduğu görülür.
Reklamı yapılan bir ürünün dağıtımının yapılmaması, ürünün satış noktasında bulunamaması
tam bir başarısızlık durumudur.
Reklam, ürünün, hizmetin ya da fikrin tanıtımıyla ilgilidir, kitle iletişim araçlarıyla,
yer ve zaman satın alınarak bedeli ödenerek gerçekleştirilen bir etkinliktir. Reklam, kişisel
değil, kitlesel satış terimi ile örtüşmektedir.
Reklamla birlikte etkili sonuçlar doğuran satış çabaları ( satış geliştirme ) , kupon
dağıtma, vitrin düzenleme, fuarlara katılma, armağan ve eşantiyon verme, promosyon
çalışmalarıdır.
Halkla ilişkiler, reklama çok yakın işletme yönetim fonksiyonudur. Reklam ve halkla
ilişkiler kavramları arasında bir takım farklar vardır. Halkla ilişkilerde ilgili tarafların iş
birliğini sağlamaya yönelik etkinlikler mevcuttur. Reklam, ise tek yönlü haberleşme üzerine
kurulmuştur. Reklam kitle iletişim araçlarına bir bedel ödenerek gerçekleşir, halkla
ilişkilerde ise kitle iletişim araçlarında ücretsiz olarak yayınlatılması sağlanmaya çalışılır.
Reklamcılık ile halkla ilişkilerin ortak paydası kurumsal reklamcılık sırasında ortaya
çıkar. Kurumsal reklamcılık, kurumun kamuoyuna tanıtılması amacıyla yapılan reklam
türüdür.
Kurumun tanıtılması halkla ilişkiler boyutunu, reklam kısmı ise reklam etkinliklerini
ilgilendirmektedir.
Reklam ve halkla ilişkiler kavramının yakınlığından ( Marketing PR_MPR )
(Pazarlama Yönlü Halka İlişkiler ) kavramı doğmuştur. 1980’li yıllarda ortaya çıkan bu
kavram hakkında uzmanların farklı görüşleri olduğu bilinmektedir.
Reklam ve İstatistik İlişkisi
Sayısal bilgilerin işlenmesi ve yorumlanmasıyla ilgili yöntemlerle ilgilenen istatistik,
reklam sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır.
Reklamcılık ve İşletme İlişkisi
İşletme bilimi, bir teşebbüsün içi ve dışındaki olay ve faaliyetlerine ilişkin sebep ve
sonuç ilişkilerini araştıran ve yönetimle ilgili ilkeleri ortaya koyan bir daldır. İşletmelerin üç
görevi vardır, üretim etkenlerini mal ve hizmet üretmek, ürettiklerini arz etmek. İşletme
bilimi belirtilen sebeplerden dolayı reklamcılık kavramından yararlanır.
Ekonomi, insanların gereksinim duyduğu mal ve hizmetlerin nasıl üretildiğini,
dağıtıldığını ve tüketildiğini inceleyen toplumsal bilimdir. Başlıca amacı, sınırlı üretim
kaynaklarını en iyi şekilde kullanmayı sağlamak, ekonomik olgular arasındaki neden-sonuç
ilişkilerini ortaya çıkartmaktadır.
Ekonomik kurumlar ve etkinlikler ekonomi biliminin ilgilendiği başlıca konulardır.
Ekonominin ana konusu üretimdir. Üretim, insanların gereksinimlerini giderecek mal ve
hizmetleri elde etmek için yapılır.
Reklamın talep yaratarak, var olan talebi arttırarak üretimin artışına sebep olduğu ve
bunun sonucu olarak istihdamın ve refah düzeyinin yükselmesine sebep olduğu bilinen bir
gerçektir. Ayrıca birim maliyetleri düşürerek ve rekabet ortamını canlandırarak fiyat
indirimlerinin yol açtığı, yeniliklerin çoğalmasına, ürün türlerinin artmasına, kalitenin
yükselmesine katkıda bulunduğu, tüketiciye seçim yapma olanağı sunduğu bir gerçektir.
Reklamın, ekonomik faaliyetler ve ekonomi bilimiyle yukarıda sayılan nedenden
dolayı ilişkisi kaçınılmazdır.
Reklamcılık ve Hukuk İlişkisi
Hukuk bir toplumda gerek kişiler, gerek kişilerle toplum arasındaki ilişkileri
düzenleyen ve devletin yaptırım gücüyle uyulması zorunlu yazılı kuralların tümüne denir.
Reklam sektöründe çalışanların hukuki bilgilerden yaralanması gerekir, örnek olarak 3984
sayılı RTÜK ile ilgili maddeler, tüketicinin korunması hakkındaki kanun, Uluslararası
Reklam Uygulama Esasları gibi…
Reklam ve Sanat İlişkisi
Reklamcının yaratıcı çalışmalarında diğer sanat dallarıyla etkileşimi bulunmaktadır.
Sinema, tiyatro, edebiyat, resim, fotoğraf vb. alanlarla yakın bağlantı içindedir. Kopuk
olması düşünülemez. Çalışanların başarısı bu konularla ilgili bilgi ve birikim düzeyiyle
yakından bağlantılıdır.